Basisschoolleerlingen moeten al statistiek krijgen...
Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet...
Agenda
17oktober2019
Europese Codeweek
17oktober2019
Herfstvakantie
18oktober2019
Europese Codeweek
18oktober2019
Herfstvakantie
BURGERSCHAPSVORMING

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang haar leerlingen op een goede manier hierop voor  te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Op school gaat het namelijk niet alleen om het leren van feiten. Belangrijk is ook het verwerven van een aantal vaardigheden die iedereen nodig heeft.
 
Actief Burgerschap
Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het van belang dat leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven staan. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. In de school leren leerlingen samen te leven met anderen. Hierbij is het van groot belang om samen op te trekken met de ouders.  De meerwaarde op didactisch vlak van Actief Burgerschap zit vooral in het stimuleren van het opdoen van ervaringen binnen en buiten de school en in het betrekken van die ervaringen bij het onderwijs.
 
Doelen
Wij streven hierbij de volgende doelstellingen na: 
  • We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol vanuit onze christelijke waarden en normen omgaan met de medemens.
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema's te verwoorden. 
  • We voeden onze leerlingen op tot mensen die "meedoen", die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking. Ze leren organisatorische vaardigheden en kunnen verantwoordelijkheid nemen voor anderen. 
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen (religies). Leerlingen kunnen in de school oefenen in het leren samenleven met elkaar. 
  • We richten ons op algemene ontwikkeling en geven onze leerlingen culturele bagage mee en waardering voor ons cultureel erfgoed. 
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die leren met zorg om te gaan met het milieu.